Viestejä ajasta

Outi Linnanranta
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 1999

Työn nimi 
Viestejä ajasta 

Sivumäärä 
78 

Kuvaus 
Projektini aihepiirinä on karjalainen kantelemusiikki, erityisesti yhdysasentoisella näppäilytekniikalla soitettu. Olen koostanut tunnin mittaisen kokonaisuuden Armas Otto Väisäsen tekemien nuotinnosten pohjalta. Nuotinnokset on julkaistu vuonna 1928 Kantele- ja jouhikkosävelmiä -kirjassa. Ongelmina ovat olleet tällaisen kokonaisuuden muodostaminen ilmeisesti luonnosmaisten runkonuotinnosten pohjalta sekä toisaalta fyysinen ja psyykkinen suoriutuminen esityksestä. Tavoitteena on ollut tehdä eri keinoin musiikista jälleen ainakin soittajalle elävää pyrkien mahdollisuuksien mukaan saamaan käsitystä siitä, millaisena musiikki eli 1900-luvun alussa. 

Projektin taiteellinen osa koostuu kanteleella yksin soittamastani äänitteestä. Projektin kirjallinen osakuvaa taustoja musiikin syntymiselle ja kehitykselle. Taustaksi musiikille käsittelen lyhyesti mm karjalaisten historiaa, kanteleen historiaa, kanteleella soitettua musiikkia, sen käyttöyhteyksiä ja musiikin merkityksiä 1800-luvun Karjalassa, A. O. Väisäsen tekemiä nuotinnoksia ja niiden luotettavuutta. Lisäksi olen kuvannut musiikkikokonaisuuden koostamista tekijän näkökulmasta eli prosessia, jossa idea tunnin mittaisesta karjalaisen kantelemusiikin konsertista lopulta toteutui. Esitän myös perusteluja tekemilleni valinnoille. Nämä eivät noudata tieteen logiikkaa, mutta jollain tapaa perustuvat ensimmäisen osan tiedoille ja kuvaavat ajatuskulkujani. Pohdin myös kansanmusiikin soittamisen mielekkyyttä nykypäivänä ja kuulijan ja kansanmusiikin kohtaamista. 

Itse olen kokenut äärimmäisen mielekkääksi syvemmän perspektiivin saamisen kanteleen välillä mekaaniselta tuntuvaan sormeiluun. Katson, että muusikon näkökulma on tuonut tiedon hakuun oman lisänsä. Soittaessani kappaleita pyrkien musiikilliseen lopputulokseen, olen kenties tullut esittäneeksi kysymyksiä, joita puhtaan tieteellisesti lähestyvä ei olisi tehnyt. Tutkijanhan on luontevinta tutkia sitä tietoa, mikä on käytettävissä. Ihanteellisinta olisi tietenkin, jos joku jatkaisi puhtaan tieteellistä työtä pyrkien vastaamaan kysymyksiini ja seuranneisiin jatkokysymyksiin, tekisi omat tulkintansa tai saisi ärsykkeen tai innokkeen omalle tieteelliselle tai taiteelliselle toiminnalleen. 

Hakusanat Kantele, karjalainen musiikki, kansanmusiikki, muuntelu 

Muita tietoja 
Liitteenä cd Viestejä ajasta 

Sisällysluettelo 

I Johdanto 

II Tausta musiikille 
II.1 Pohjakarttaa tietojen keruulle 4 
II.2 Huomioita suomalais-ugrilaisten kansanmusiikista 7 
II.3 Suomalaista, venäläistä vai karjalaista? 11 
II.4 Kanteleen historiasta 14 
II.5 Armas Otto Väisäsen keruutyöstä 17 
II.6 Tiedot kanteleen käytöstä 18 
II.7 Musiikin merkitys 1800-luvun Karjalassa 22 
II.8 Lähtökohtana maanitus 27 
II.9 Nuotinnoksista ja niiden luotettavuudesta 32 

III Oma musiikki 
III.1 Kokonaisuuden koostaminen 39 
III.2 Äänitteen musiikin esikuvat 41 
III.3 Keinot nuottikuvan laajentamiseen 44 
III.4 Oman esityksen muotoutuminen 46 
III.S Musiikkona tänään 50 
III.6 Muuntelun ja sattuman vapautta etsimässä 54 
III.7 Nykykansanmuusikkona 58 
III.8 Kohdattavana kuulija 62 

IV Yhteenveto 
IV.1 Tiivistelmä 66 
IV.2 Pohdinta: lopputulos, käytetyt lähestymistavat, kansanmusiikin ja nykyihmisen kohtaaminen 68 

LÄHTEET 73 

LIITTEET 

I Kantele- ja jouhikkosävelmistä löytyvät huomiota ansaitsevat viitteet 
II Teemaan "aika" liittyviä tekstejä 
III Äänitteen sisällysluettelo 
IV Äänite (CD)