Kolmesta kolmeenkymmeneen kosketinsoittajaa – Haastattelututkimus sointuopetuksesta Näppärikurssin harmooniryhmissä

Seminaarityö
Kevät 2017
Opettajan pedagogiset opinnot
Tampereen yliopisto
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kansanmusiikin aineryhmä
 

Sisällysluettelo

 

1 JOHDANTO                                                                                                   4
2 NÄPPÄRIPEDAGOGIIKKA                                                                            5
    2.1 Rajatonta ja ajatonta musiikkikasvatusta                                                5
    2.2 Suuren ryhmän toiminnasta                                                                     6
    2.3 Harmooniryhmän työskentelytavoista                                                      7
    2.4 Näppäreiden opetusmateriaalista                                                            8
    2.5 Harmoonin historiaa ja teknisiä ominaisuuksia                                        9
3 NÄKÖKULMIA RYHMÄOPETUKSESTA                                                        12
4 TUTKIMUSASETELMA                                                                                  15
    4.1 Tutkimuskysymykset                                                                                15
    4.2 Tutkimusmenetelmä                                                                                 15
5 TUTKIMUSTULOKSET                                                                                   16
    5.1 Sointuopetuksen alkeet kosketinsoitinten yksilö- ja pariopetuksessa      16
    5.2 Oppilaan valmiuksien kartoittaminen ryhmäopetuksessa                        19
    5.3 Musisoinnin käynnistäminen harmooniryhmässä                                     22
    5.4 Heterogeenisen ryhmän opettamisen haasteita ja mahdollisuuksia        25
6 POHDINTA                                                                                                      27
    6.1 Räätälöityä musisointia                                                                             27
    6.2 Käytännön opetushetki                                                                             30
    6.3 Yhteistyö musiikkiopiston opettajien kanssa                                            32
    6.4 Entistä parempaa ryhmäopetusta                                                             34
Lähteet 
Liitteet

 

Tiivistelmä

Seminaarityössä tutkittiin sointujen opettamista Näppärikurssin harmooniryhmissä, joissa osallistujien määrä, ikä ja taitotaso vaihtelevat. Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa neljä kosketinsoitinpedagogia kertoi käyttämistään menetelmistä sointuopetuksessa sekä kokemuksistaan ryhmäopetustilanteissa. Haastateltavat pohtivat ryhmäopetukseen liittyviä haasteita sekä yhtenäisen kuulokuvan merkitystä sointukäännösten valintaan suuressa ja heterogeenisessa harmooniryhmässä.

Tutkimuksen tuloksia ovat:
- Oppilaan taitotaso vaikuttaa merkittävästi siihen, missä vaiheessa opintoja ja miten kolmisointuja ja niiden käännöksiä opetetaan
- Soinnun muodon valitseminen kullekin oppilaalle ryhmässä riippuu oppilaan aiemmasta kokemuksesta
- Harmooniryhmälle on hyvä tehdä jokaisesta kappaleesta muutamia erilaisille taitotasoille soveltuvia malleja säestyksen toteuttamiseen
- Suuressa ryhmässä yhtenäistä kuulokuvaa tärkeämpää on taitojaan vastaava tehtävä ja onnistumisen kokemukset

Haastatteluista saadut vastaukset vahvistivat aiemmin tehtyjä yleisiä ryhmäpedagogisia tutkimustuloksia ja kirjoittajan omiin harmooniryhmän opetuskokemuksiin liittyviä havaintoja. Tulokset antoivat ideoita eritasoisten oppilaiden opettamiseen, minkä perusteella työssä pohdittiin myös Näppärikurssin harmooniryhmän toiminnan ja ohjaamisen kehittämistä.