Opettajien näkemyksiä ja käytännön harjoitteita kansanmusiikkiviulun opetukseen

Seminaarityö
Syksy 2013
Opettajan pedagogiset opinnot
Tampereen yliopisto

Kirsi Vinkki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kirjallinen työ

1 Johdanto

Kansanmusiikkiviulu, kamuviulu, pelimanniviulu – mikä se on? Viulunsoitonopetus kansanmusiikkityyliin, viuluopetus kansanmusiikin sisällöin, viuluopetus kansanmu­siikkilinjalla – mitä tällainen opetus oikein pitää sisällään?

Olen työssäni musiikkiopistossa kansanmusiikkipainotteisen viulunsoiton tuntiopetta­jana kohdannut väitteen, joka kuuluu seuraavasti: “Kansanmusiikkipainotteinen viulun­soitonopiskelu ei sisällä soittotekniikkaa”. Väite on tullut vastaan muun muassa musiik­kiopiston sihteerin mainostaessa opistoon hakevien lasten vanhemmille viuluopintoja kansanmusiik­kipainotteisesti. Hänelle on vastattu muiden muassa näin:

Valitsemme klassiset viuluopinnot, sillä lapsen on hyvä oppia ensin hyvät soittotaidot ja tekniikka ja sitten voimme miettiä kansanmusiikkia vaihtoehtona.” (Nimetön)

Kommentissa heijastuu tietämättömyys ja aliarvioiva asenne kan­sanmu­siikin genreä sekä soitonopettajan ammatillista osaamista kohtaan. Aihe sai mie­lessäni aikaan valtai­san kysymysten tulvan! Minkälainen käsitys ihmisillä on kansan­musiikin­opetuksesta? Minkälaisin käytäntein kansanmusiikkia ylipäänsä opetetaan? Minkälaiset raamit kan­sanmusiikinopetuksen sisällöille on säädetty laissa ja kuinka se näyttäytyy ruohonjuu­ritasolla soitonopettajan työssä?

Kirjallisessa työssäni kartoitan kansanmusiikkipainotteisen viulunsoitonopetuksen soittoteknisiä haasteita ja hyviä käytänteitä. Tutkimukseni pääpaino on perustasojen 1–3 opetuksessa. Pienin välähdyksin pyrin valottamaan myös kansanmu­siikin opetuksen historiallisia näkökulmia sekä kansanmusiikkipedagogiikkaa – kuinka se on luovinut tiensä musiikkioppilaitoksiin.

Työssäni yhdistän opettajan pedagogisten opintojen sekä kansanmusiikin aineryh­män maisteripedagogiikan opintojaksot, joten työ sisältää niin tutkimuksellista kuin pedago­gista näkökulmaa omina osioinaan. Haastattelututkimuksella selvitän kansanmu­siikin opetuskentän nykykäytänteitä. Lähdekirjallisuuden avulla kartoitan mestari-ki­sälli-pe­rinteen ja vahvasti korvakuulo-oppimiseen perustuvan tradition merkitystä kan­sanmu­siikin opetuksessa sekä muita kansanmusiikkipedagogiikkaan luettavia menetel­miä. Luku 5 “Perinnesävelmistä haastetta kamuviuluopetukseen” on käytännön osio, johon olen koostanut erilaisia harjoituksia ja pedagogista materiaalia opetus­käyttöön. Ne toi­mivat esimerkkeinä tavasta, kuinka itse lähestyn teknisiä haasteita kansanmusii­kin läh­tökohdista. Osio sisältää harjoituksia tradition sävelmistöön liittyen ja esimerk­kejä sä­velmäkohtaisiin teknisiin haasteisiin valmistautumisesta. Materiaalin koostamista varten tutustun kansanmusiikin oppimateriaaliin ja nuottikirjoihin. Kansanmusiikkiin painottu­neita viulunsoitonoppaita ei ole saatavilla, joten suoritan vertailevaa yleiskatsa­usta myös klassisiin musiikkiopiston perustasojen viuluopuksiin ja erilaisiin viulukou­luihin.

Sisällysluettelo