Balladilaulaja, leikaritanssija - Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen

Tekijä: 
Maija Karhinen-Ilo
Julkaisuvuosi: 
2016

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 27

Koko työ ladattavissa:

Balladilaulaja, leikaritanssija - Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen (PDF)

Tiivistelmä

Balladilaulaja, leikaritanssija
Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen

Maija Karhinen-Ilo 2016
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia
MuTri-tohtorikoulu, Kansanmusiikin aineryhmä
Taiteellinen tohtorintutkinto

Tässä tailteellisen tohtorintutkinnon kirjallisesa työssä tarkastellaan balladia historiallisena ja elävänä perinteenä monitaiteisen muusikon näkökulmasta. Balladilla tarkoitetaan keskiajan Euroopassa syntynyttä kertovan kansanlaulun lajia ja monitaiteisella muusikolla soittoa, laulua, tanssia sekä draamaa yhdistävää esiintyjää. Esikuvaksi nostetaan keskiajalla kiertäneet monitahoiset muusikot, leikarit.

Työ perustuu ajatukseen tutkivasta muusikosta, joka etsii tietoa, materiaaleja ja inspiraatiota historialliseista lähteistä ja käyttää niitä omassa taiteellisessa työssään. Aineisto pohjautuu erityisesti suomalaisiin balladilähteisiin, mutta mukana on myös kansainvälistä materiaalia. Tutkinnon pääpaino on taiteellisissa tutkintokonserteissa, joita tämä kirjallinen työ käsittelee sekä aineistona ja että tuloksinaja joiden prosesseja se reflektoi.

Historiallistataustaa avataan esittelemään lyhyesti balladeista ja leikareista saatua tietoa.

Kirjallisessa työssä avataan sekä balladikulttuurin taustoja että leikarimuusikkojen roolia keskiajalla ja peilataan kansanmusiikissa yleistä monitaiteista muusikkoutta näiden ammattikuvaan.

Tutkinnon keskeisimmät kysymykset liittyvät balladien esittämiseen. Viidessä tutkinotkonsertissa balladien esittämistä lähestyttiin eri näkökulmista: perinnelähtöisesti ja uudistavasti, sooloesiintyjänä ja ryhmässä tanssien sekä draaman keinoja kokeillen. Konserttiesittelyssä kuvataan työskentelyn prosesseja ja esiin nousseita teemoja, joista omien balladien säveltäminen tutkinnnon loppuvaiheessa nousee vahvasti esille.

Loppupäätelmissä avataan balladien esittämiseen syntyneitä näkökulmia ja balladitanssin kokemuksellisuutta sekä arvioidaan balladin ja leikariuden asemaa nykykulttuurissa.

Avainsanat: balladi, kansanlaulu, laulaminen, esittäminen, leikarit, monitaiteisuus

Abstract

Ballad Singer, Minstrel Dacer
A Multi-Talented Perspective on Ballad Performance

Maija Karhinen-Ilo 2016
Sibelius Academy of tje University of the Arts Helsinki
MuTri Doctoral School, Folk Music Department
Artistic doctorate

This thesis forming part of an artistically oriented discusses the ballad as a historical and living tradition from the perspective of a multi.talented musician. A 'ballad' is a type of narrative folk song that emerged in Europe in the Middle Ages, and a 'multi-talented musician is a performer who employs singing, instrumental music, dance and drama. Medieval wandering or minstrels are a case in point.
The project is based on the notion of an exploring musician who seeks information, materials and inspiration in historical sources and uses this as an element in original creative art. The material used here is based primarily on Finnish ballad sources but also includes international material. The focus of the doctorate is on the doctoral recitals, which are discussed in this thesis in terms of both inputs and results, reflecting on the process.

The historical background is described with a brief introduction to information on ballads and minstrels. The thesis discusses the origins of the ballad culture and the role of minstrels in the Middle Ages with a specific comparison between their skill sets and the multi-talented musicianship common in folk music.

The key issues in this study have to do with performing ballads. The five doctoral recitals involved various approaches to ballad performances: tradition-oriented, reformist, solo and ensemble performances, dance, and drama. The description of the concerts review the work processes and the themes that emerged, specifically the writing of original ballads towards the end of the project.

The conclusion summarises the aspects of ballad performance explored and the experience of ballad dancing and ends with an appraisal of the status of ballads and minstrels in contemporary culture.

Keywords:  ballad, folk song, singin, performance, minstrels, multi-talented musicians.
 

Sisällys

1. Johdanto

    Historiallinen balladi
    Balladien esittäminen
    Monitaiteisuus lähtökohtana

2. Taustoitus

    Balladi Eurooppalainen tarinalaulu
    Balladi tanssilauluna
    Skandinaavinen balladi
    Suomalainen balladi Balladi 1900-luvulta tähän päivään
    Leikarit

3. Lähtökohdat ja menetelmät

    Aineisto Taiteellinen tohtorintutkinto
    Balladien esittämisen kysymyksiä
    Monitaiteinen ilmaisu

4. Tutkintokonsertit

    Linnanneidon tarina
    Pramia piika
    Harpun voima
    Balladitanssit
    Viihdetähden kuolema

5. Päätelmät

    Balladin esittämisen näkökulmat
    Balladitanssi Balladit ja ajankuva – nykyballadin muodot
    Nykyajan leikarius

6. Lopuksi
7. Lähteet
 

Paino: AM Print Oy, Helsinki 
© Maija Karhinen-Ilo & Sibelius-Akatemia 
ISBN ISBN 978-952-329-053-2 (painettu versio)
ISBN 978-952-329-054-9 (e-versio)
ISSN: 2242-8054
Sibelius-Akatemia 
Kansanmusiikin aineryhmä 
PL 30
00097 Taideyliopisto
www.uniarts.fi/siba/kansanmusiikki 
etno.net