Soitinten tutkiminen rakentamalla - Esimerkkinä jouhikko

Tekijä: 
Rauno Nieminen
Julkaisuvuosi: 
2008

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 12

Rauno Niemisen tohtorintutkinto koostuu kolmesta osasta: museosoitinten kopioiden rakentamisesta, Jouhikko - The Bowed Lyre -kirjasta sekä kirjallisesta raportista. Soitinten tutkiminen rakentamalla - Esimerkkinä jouhikko.

Rauno Nieminen on kehittänyt menetelmän, jonka avulla voi rakentaa kopioita museosoittimista. Kopioiden rakentaminen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, koska nykyisen suuntauksen mukaan soittimia ei enää konservoida museoissa soittokuntoon. Jos halutaan tietää miten soitin on toiminut ja soinut, siitä rakennetaan kopio. Koska soitinkopioita on kuitenkin tehty tieteellisten periaatteiden mukaisesti vähän, ei kopioiden rakentamiselle ole kehittynyt omia menetelmiä ja tutkimusperinnettä.

Soitinkopiointimenetelmässä kerätään tietoja paitsi soittimesta, myös sen historiasta, musiikista, soittamisesta, soittajista ja soittimeen liittyvästä arkistomateriaalista. Kirjallinen raportti esittelee tutkimuksen taustaa, tutkimusmenetelmän ja menetelmän kehittämisen soitinkopioiden rakentamisen avulla. Esimerkkisoittimesta keräämänsä historia ja musiikki tiedot Nieminen on julkaissut kirjassa Jouhikko - The Bowed Lyre.

 

Tiivistelmä

Nieminen, Rauno 2008
Soitinten tutkiminen rakentamalla. Esimerkkinä jouhikko.
Sibelius-Akatemia. Kansanmusiikin osasto.
Tohtorintyön kirjallinen osa. 209 sivua.

Tohtorintutkintoni koostuu kolmesta osasta: käytännöllisestä osasta, soitto-oppaasta (Jouhikko/The Bowed Lyre) ja kirjallisesta raportista. Käytännöllinen osa käsittää yhdeksäntoista museosoittimen kopion rakentamisen. Rakentamisen avulla kehitin soitinkopiointimenetelmän, joka mahdollisti soittimien tarkkojen kopioiden rakentamisen. Soitto-oppaassa olen julkaissut kaikki tiedossa olevat jouhikkonuotinnokset Viron mantereelta ja saaristosta sekä Savosta ja Karjalasta. Oppaassa on mukana myös liitelevy, joka sisältää alkuperäiset jouhikkoäänitteet vuosilta 1908-1931. Julkaisussa on tietoja jouhikon historiasta ja soittajista, viritys- ja soitto-ohjeet sekä jouhikon huolto- ja käyttöohjeet. Lisäksi tekstiin on kirjattu se tieto, jonka olen saanut jouhikkoa soittamalla ja rakentamalla. Tutkimukseni kirjallisessa raportissa esittelen tutkimukseni taustaa ja kehittämäni soitinkopiointimenetelmän. Lisäksi olen kirjannut raporttiin tutkimusmenetelmän ja soitinkopiointimenetelmän kehitysprosessin.

Soitinkopioiden rakentaminen museosoittimista on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Museosoittimia ei nykyisen suuntauksen mukaan enää yritetä konservoida soittokuntoon, vaan soittimesta rakennetaan kopio. Koska soitinkopioita on kuitenkin tehty tieteellisten periaatteiden mukaisesti vain vähän, ei kopioiden rakentamiselle ole muodostunut tutkimusperinnettä eikä sille ole kehitetty omia menetelmiä. Tämän tutkimuksen pääaiheena olikin selvittää, miten soittimia voi tutkia rakentamalla ja saako rakentamalla soittimista sellaista tietoa, jota niistä ei muuten saisi. Esimerkkisoittimeni jouhikon avulla olen tutkimuksen aikana kehittänyt kymmenkohtaisen soitinkopiointimenetelmän. Keskeistä tässä tutkimuksessa on ollut soitinrakentajan näkökulma, ja kopiointimenetelmä on sellaisenaan sovellettavissa minkä tahansa soittimen kopioimiseen.

Tutkittavaan soittimeen, sen historiaan ja musiikkiin on perehdytty laajasti. Tavoitteenani on ollut selvittää, kuinka paljon soittimen eri osa-alueiden tuntemusta tarvitaan kopion rakentamisessa. Soittimesta kerättyä dokumenttiaineistoa ja asetettuja tutkimuskysymyksiä olen testannut kopioiden rakentamisen avulla.

Esimerkkisoittimena olleessa jouhikosta saatiin menetelmän avulla uutta tietoa. Uusia tutkimustuloksia syntyi, kun pystyin yhdistämään eri lähteiden tietoja ja testaamaan näitä tietoja kopioita rakentamalla. Tutkimus osoitti, että menetelmän avulla voidaan saada tietoa soittimen rakenteesta, rakentamisesta, soittamisesta, soitettavuudesta, äänestä, historiasta, virityksistä ja viritystasosta. Soittimen toimintaan, rakenteeseen ja ääneen vaikuttavat materiaalien ja kielien fysikaaliset ominaisuudet sekä rakentajien käyttämät rakennusvälineet ja -tekniikat.

Avainsanat: kokeellinen arkeologia, kopio, soitinkopiointomenetelmä, jouhikko

 

 

Sisällys

 

TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

1 JOHDANTO

1 PROJEKTIN YLEISKUVA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄN MÄÄRITELY
1.1 Projektin rakenne
1.2 Lähtökohtia
1.3 Tutkimustehtävä
Tutkimuksen kohde ja tavoitteet
Tutkimuksen näkökulmat
Soitinrakentajan näkökulma
Muusikon näkökulma
Tutkijan näkökulma
1.3 Tutkimus-ja työskentelymenetelmät
Taustaa
Kokeellinen arkeologia
Kokeellisen tutkimuksen peruskriteerit Colesin mukaan
Kokeellinen arkeologia ja soitintutkimus
Arkistotutkimus
1.4 Jouhikko - tutkimuksen esimerkkisoitin
Jouhikon esittely
Jouhikon nimitykset ja luokittelu
Jouhikon osien nimet

2 AIKAISEMMAT TUTKIJAT JA TUTKIMUSAINEISTOT
2.1 Tallentajia ja tutkijoita
Carl Russwurm
Karl Collan
Gustaf Retzius
Axel August Borenius
Oskar Hainari
Otto Andersson
A. O. Väisänen
August Pulst
Styrbjörn Bergelt
Jouni Arjava
Timo Leisiö
2.2 Arkisto- ja museoaineisto
Soittimet
Suomen museolaitos
Jouhikoiden kerääminen museoihin
Jouhikoiden kertyminen Anderssonin tutkimuksen jälkeen
2.3 Jouhikon soittajat
2.4 Valokuvat
2.5 Piirroskuvat, maalaukset ja patsas
2.6 Kansansävelmien kerääminen Suomessa
Nuotinnokset ja äänitteet
2.7 Kanteleen ja jouhikon rakennustietoa
Rakennusmateriaalit
Rakennustapa
Kielet

II SOITINKOPIOINTIMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

1 MITTAUSMENETELMÄ JA TIETOJEN KERÄÄMINEN JOUHIKOISTA
1.1 Soitinrakentajan mittaukset
Soitinpiirustus
Jouhikon mittauskortti
Valmiin soittimen ääni
1.2 Mittausmenetelmän kehittelyä vuosina 2003-2007
Tutkimusvälineet
Mitat ja mittatarkkuus
Pohjan, kannen ja sivujen paksuudet
Kannen, viritystappien ja kielenpitimen mittaus
Paino
Äänennopeuden mittaaminen
Muotojen tutkiminen
Kenttäpiirustus
Tekninen piirustus
Valokuvaus
1.3 Materiaali- ja äänitutkimus
Materiaalien tunnistamisen menetelmiä
Dendroarkeologia
Puun Q-arvo
1.4 Mittaus-, piirustus- ja valokuvamateriaali
Mittaustuloksia
Piirustukset
Valokuvat

2 KERÄTYN MATERIAALIN ANALYSOINTIA
2.1 Jouhikon historia ja musiikki
2.2 Jouhikon rakenne ja ominaisuudet
Jouhikon luokittelu
Jouhikon rakennustapa
Jouhikon päämitat
Koppa
Kopan poikkileikkaus
Kansi
Kannen upotus
Kannen kiinnitys
Vuosirenkaiden suunta
Puulajit
Kannen rakenne
Ääniaukot
Kielenpidin
Kielet
Viritystappi
Äänipinna
Kansipalkki
Jousi
Jouhien kiinnitys
Jouhien kiristäminen
Hartsi
Talla
Materiaalit
2.3 Soittajat
Savo ja Karjala
Viro
2.4 Valokuvat
Jürri Bruusin valokuvat
2.5 Eri tietolähteiden yhdistäminen
Viritys
Säveltaso
Mensuuri
Kielimateriaali
Kielien laskeminen
Massa pituusyksikköä kohden
Murtoprosentti ja veto
Kokeilu Pratšun jouhikolla
2.6 Äänen tutkiminen
Akustiset mittaukset
Kuuntelukoe
Kuuntelukokeen ja akustisten mittausten yhdistäminen
Soittajan kokemukset

3 KOPIOIDEN RAKENTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
3.1. Tutkimuksen vaiheet
3.2 Verstas ja työvälineet
3.3 Materiaalien hankinta
Materiaalikokeet
Kopan veistäminen kuivatusta puusta
Kopan veistäminen tuoreesta puusta
Tuore haapa
Rasiin kaadettu haapa
Tuore mänty
3.4 Soitinten rakentaminen
Lyyrat
Jouhikot
Harput

4 RAKENNUSPÄIVÄKIRJA JOUHIKOSTA NUMERO 42
4.1 Jouhikon kuvaus
4.2 Tutkittava asia
4.3 Materiaalit
4.4 Rakennusmenetelmä
4.5 Mittaaminen ja piirtäminen
Mitat
4.6 Dokumentointi
4.7 Rakentaminen
Koppa
Kansi
Viritystapit
Kielet
Jousi
4.8 Soittimen trimmaaminen
Talla
Kielet
Viritystapit
4.9 Testaaminen soittamalla
4.10 Tutkimuksen tulokset

III YHTEENVETO JA TULOSTEN TARKASTELU

1 SOITINKOPIOINTIMENETELMÄ
1.1 Soittimen dokumentointi
1.2 Dokumentoinnin yhteydessä saadun tiedon analysointi
1.3 Tutkimuskohteen rajaaminen ja kopioitavan soittimen valinta
1.4 Tutkimussuunnitelma
1.5 Rakennusmenetelmän valinta
1.6 Materiaalien valinta
1.7 Soitinkopion rakentaminen
1.8 Kopion rakentamisen dokumentointi
5.9 Soitinkopioiden testaaminen
5.10 Tutkimustulokset ja niiden julkaiseminen

2 UUTTA TIETOA JOUHIKOSTA
2.1 Arkistomateriaali
2.2 Jouhikko soittimena
2.3 Rakennustekniikka
2.4 Materiaalit
2.5 Jouhikko äänetuottamisvälineenä
2.6 Kielet
LÄHTEET
LIITTEET

 

Kansi - Jorma Kirsikka-Aho

© 2008 Rauno Nieminen 
ISSN 1455-2493
ISBN 978-952-5531-48-0