ALKUIDEASTA SOOLOKONTRABASSOMUSIIKIKSI

Johdanto

Tämä projektityöni kirjallinen osio Alkuideasta soolokontrabassomusiikiksi– esimerkkinä Sydänäänet / Rakkaus -teoksen sävellysprosessi kuvaa henkilökohtaista säveltämisprosessiani sekä suhtautumistani musiikintekemiseensäveltämisen näkökulmasta. Tässä työssä olen pyrkinyt selventämään mahdollisimman yksityiskohtaisesti niitä ajatusratoja, taustoja, lähtökohtia ja vaiheita, joita pitkin yksityisistä ajatuksistani ja pohdinnoistani tulee julkisia, esitettäviä sävellyksiä. Koko projektityö koostuu kahdesta osiosta, joista taiteellinen osuus käsittää soolokontrabasso -ohjelmiston valmistelun teemalliseksi konsertiksi sekä albumiksi. Taiteellisen työskentelyni soiva puoli on läsnä tässä kirjallisessa työssä kappaleen Sydänäänet / Rakkaus demoäänitteen sekä soittotekniikka- ja äänenmuodostusvideoiden kautta.

Olen opiskellut kansanmusiikkia kymmenen vuotta. Aloitin musiikin ammattiopinnot Joensuun konservatorion pop/jazz-linjalla syksyllä 2012 siirtyen vuosina 2013–2014 kansanmusiikkilinjalle. Valmistuin konservatoriosta muusikoksi vuonna 2016, minkä jälkeen aloitin kandidaatin opinnot Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä. Valmistuin kansanmusiikin aineryhmästä musiikin kandidaatiksi vuonna 2019 ja maisteriopintoni tulevat päätökseen joulukuussa 2023. Pääsoittimeni on ollut kontrabasso kansanmusiikin opintojeni ajan.

Soolotyöskentely on ollut kantava teema ja merkittävimpiä mielenkiinnon kohteitani kontrabasson soittamisen aloittamisesta lähtien. Ensimmäiset kontrabassolla tekemäni soolokappaleet syntyivät vuosina 2014–2015 ja ensimmäinen kokonaan soolona soittamani konsertti oli konservatorion loppututkintoni keväällä 2016. Konsertin musiikki oli tuolloin muodoltaan ja tyyliltään nykyisen kaltaisesti pitkälinjaista ja vähäsävelistä. Koen, että nykyinen tyylini ja sävellystapani alkoivat kuitenkin erityisesti muodostua vuosina 2018–2019, jolloin valmistelin ja viimeistelin kandidaatin tutkintokonserttiani. Tuolloin aloin käyttää soitossani enemmän erikoistekniikoita sekä epäkonventionaalisempia soittotapoja. Koin myös sävellykseni musiikillisesti mielekkäinä sekä henkilökohtaisella tasolla merkittävinä. Olin onnistunut säveltämään musiikkia, jonka soittamisesta ja kuuntelemisesta itse nautin.

Soolosoittaminen mahdollistaa hyvin pienten, hiljaisten äänten vivahteiden esiintuomisen ja käyttämisen siinä missä muiden kanssa soittaessa nämä sävyt jäisivät jalkoihin. Kontrabasso tuleekin soittimena aivan eri tavoin esille, kun sitä soitetaan yksin. Kontrabassossa minulle merkittävää on sen sointi, joka ilmenee niin kuultuna kuin kehollisesti koettunakin. Hyödynnänkin sävellyksissäni juuri soittimen soinnin tuntuvaa ja fyysistä värähtelyä sekä pitkää soivuutta. Soolomateriaalissani kontrabasson säestävä rooli on poissa, mikä on vapauttanut minut oman musiikkini säveltäjänä ja esittäjänä monipuolisempaan tulkintaan.

Käytän musiikistani tällä hetkellä termiä soolokontrabassomusiikki, vaikka voisin toki kuvata musiikkiani esimerkiksi vain musiikkina tai kontrabassomusiikkina. Kumpikaan sanoista ei kuitenkaan vastaa täysin musiikkini sisältöä, joten haluan korostaa sitä, että musiikkini on nimenomaan soolona ja kontrabassolla soitettua.

Tämän kirjallisen projektityön seuraavassa osiossa 2 Taustoja musiikin tekemiseen avaan musiikkiini ja muusikkouteeni vaikuttavia taustatekijöitä. Osiossa käsittelen kansanmusiikin opintojeni, hengellisyyden sekä musiikkiterapian opintojeni vaikutusta taiteilijuuteeni. Luvussa 3 Säveltämisprosessi puolestaan kerron yleisellä tasolla, minkälaisia vaiheita käyn läpi alkaen sävellyksen alkuideasta päätyen lopulliseen valmiiseen kappaleeseen. Tämän yleistyksen olen tehnyt tarkastelemalla soolotyöskentelyni vaiheita erityisesti viime vuosien ajalta, jolloin sävellysprosessini alkoi vakiintumaan nykyiseen muotoonsa. 4 Sydänäänet / Rakkaus puolestaan toimii jatkeena edelliselle osiolle ja konkreettisena esimerkkinä yhden teoksen sävellysprosessista. Luku keskittyy erityisesti sävellyksen temaattiseen ja tarinalliseen esittelyyn sekä musiikillisten elementtien kuvaamiseen. Sydänäänet / Rakkaus -sävellys on osa maisterikonserttiani (Pyhät, Musiikkitalon Black Box 22.11.2023) sekä tulevaa soolokontrabassolevyäni, joka ilmestyy vuoden 2024 aikana. Työn viimeistelee osio 5 Lopuksi, joka esittelee ajatuksiani suhteessa koko prosessiin kirjallisine ja taiteellisine puolineen.

Sisällysluettelo

1 JOHDANTO

2 TAUSTOJA SOITTAMISEEN JA MUSIIKIN TEKEMISEEN

2.1 KANSANMUSIIKIN OPINNOT
2.2 HENGELLISYYS JA HILJAISUUS.
2.3 MUSIIKKITERAPIAN PERUSOPINNOT

3 SÄVELLYSPROSESSI

3.1 ALKU
3.2 MUSIIKILLINEN TYÖSKENTELY
3.3 TAUSTOITUS, SITOMINEN
3.4 ULKOMUSIIKILLINEN MATERIAALI
3.5 ESITTÄMINEN

4 SYDÄNÄÄNET / RAKKAUS

4.1. TAUSTAA
4.2 KAPPALEEN MUSIIKILLINEN RAKENN
4.3 SOITTOTEKNIIKAT
4.4 ULKOMUSIIKILLINEN MATERIAALI

4.4.1 KÄSIOHJELMAT
4.4.2 VISUAALISUUS
4.4.3 RUNO JA KARJALAN KIELI

5 LOPUKSI

LÄHDELUETTELO