Opettajien näkemyksiä ja käytännön harjoitteita kansanmusiikkiviulun opetukseen

Seminaarityö
Syksy 2013
Opettajan pedagogiset opinnot
Tampereen yliopisto

Kirsi Vinkki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kirjallinen työ

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Tutkimuksen toteutus

2.1 Tutkimustehtävä
2.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu

3 Kansanmusiikin opetus

3.1 Kansanmusiikin koulutustoiminnan kehitys
3.2 Kansanmusiikkiperinne ja soitonopetus

3.2.1 Hiljainen tieto ja perinne
3.2.2 Instrumenttiopetustraditio
3.2.3 Kansanmusiikkipedagogiikka

3.3 Kansanmusiikkiopinnot musiikkiopistossa

3.3.1 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
3.3.2 Kansanmusiikkiviulun tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet
3.3.3 Kansanmusiikkiviuluopetuksen soittotekniset vaatimukset

4 Haastattelututkimuksen tulokset

4.1 Opettajuus – vaikutteet ja vaikuttajat
4.2 Opetuksen sisältö

4.2.1 Kansanmusiikinopetuksen ideologia
4.2.2 Opetussuunnitelma

4.3 Käytänteet

4.3.1 Soitin ja sen haasteet
4.3.2 Välineet
4.3.3 Opetukseen valmistava polku
4.3.4 Soittotekniikan erot eri musiikkigenreissä
4.3.5 Opetusmateriaali
4.3.6 Haastatteluista saatuja vinkkejä viuluopetuksen soittoteknisiin haasteisiin

4.4 Ammattikentän kehittäminen
4.5 Yhteenveto haastattelututkimuksesta

5 Perinnesävelmästä harjoituksia kamuviuluopetukseen

5.1 Pedagoginen näkökulma harjoituksiin
5.2 Harjoituksia sävelmästä Polska efter E. Viberg (Trad. Suomi)

5.2.1 Harjoituksia PT1-opintoihin
5.2.2 Harjoituksia PT2-opintoihin
5.2.3 Harjoituksia PT3-opintoihin

6 Pohdinta

Johdanto

Kansanmusiikkiviulu, kamuviulu, pelimanniviulu – mikä se on? Viulunsoitonopetus kansanmusiikkityyliin, viuluopetus kansanmusiikin sisällöin, viuluopetus kansanmu­siikkilinjalla – mitä tällainen opetus oikein pitää sisällään?

Olen työssäni musiikkiopistossa kansanmusiikkipainotteisen viulunsoiton tuntiopetta­jana kohdannut väitteen, joka kuuluu seuraavasti: “Kansanmusiikkipainotteinen viulun­soitonopiskelu ei sisällä soittotekniikkaa”. Väite on tullut vastaan muun muassa musiik­kiopiston sihteerin mainostaessa opistoon hakevien lasten vanhemmille viuluopintoja kansanmusiik­kipainotteisesti. Hänelle on vastattu muiden muassa näin:

“Valitsemme klassiset viuluopinnot, sillä lapsen on hyvä oppia ensin hyvät soittotaidot ja tekniikka ja sitten voimme miettiä kansanmusiikkia vaihtoehtona.” (Nimetön)

Kommentissa heijastuu tietämättömyys ja aliarvioiva asenne kan­sanmu­siikin genreä sekä soitonopettajan ammatillista osaamista kohtaan. Aihe sai mie­lessäni aikaan valtai­san kysymysten tulvan! Minkälainen käsitys ihmisillä on kansan­musiikin­opetuksesta? Minkälaisin käytäntein kansanmusiikkia ylipäänsä opetetaan? Minkälaiset raamit kan­sanmusiikinopetuksen sisällöille on säädetty laissa ja kuinka se näyttäytyy ruohonjuu­ritasolla soitonopettajan työssä?

Kirjallisessa työssäni kartoitan kansanmusiikkipainotteisen viulunsoitonopetuksen soittoteknisiä haasteita ja hyviä käytänteitä. Tutkimukseni pääpaino on perustasojen 1–3 opetuksessa. Pienin välähdyksin pyrin valottamaan myös kansanmu­siikin opetuksen historiallisia näkökulmia sekä kansanmusiikkipedagogiikkaa – kuinka se on luovinut tiensä musiikkioppilaitoksiin.

Työssäni yhdistän opettajan pedagogisten opintojen sekä kansanmusiikin aineryh­män maisteripedagogiikan opintojaksot, joten työ sisältää niin tutkimuksellista kuin pedago­gista näkökulmaa omina osioinaan. Haastattelututkimuksella selvitän kansanmu­siikin opetuskentän nykykäytänteitä. Lähdekirjallisuuden avulla kartoitan mestari-ki­sälli-pe­rinteen ja vahvasti korvakuulo-oppimiseen perustuvan tradition merkitystä kan­sanmu­siikin opetuksessa sekä muita kansanmusiikkipedagogiikkaan luettavia menetel­miä. Luku 5 “Perinnesävelmistä haastetta kamuviuluopetukseen” on käytännön osio, johon olen koostanut erilaisia harjoituksia ja pedagogista materiaalia opetus­käyttöön. Ne toi­mivat esimerkkeinä tavasta, kuinka itse lähestyn teknisiä haasteita kansanmusii­kin läh­tökohdista. Osio sisältää harjoituksia tradition sävelmistöön liittyen ja esimerk­kejä sä­velmäkohtaisiin teknisiin haasteisiin valmistautumisesta. Materiaalin koostamista varten tutustun kansanmusiikin oppimateriaaliin ja nuottikirjoihin. Kansanmusiikkiin painottu­neita viulunsoitonoppaita ei ole saatavilla, joten suoritan vertailevaa yleiskatsa­usta myös klassisiin musiikkiopiston perustasojen viuluopuksiin ja erilaisiin viulukou­luihin.