Oppilaan ehdoilla – Soitonopettajien kokemuksia toiminnallisuudesta

Tutkielma
Opettajan pedagogoiset opinnot
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2023

Sisällys

1 Johdanto

2 Käsitteellinen tausta

2.1 Oppijalähtöisyys
2.2 Musiikillinen toimijuus
2.3 Toiminnallinen oppiminen

3 Tutkimusasetelma

3.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys
3.2 Meteodologiset lähtökohdat
3.3 Aineistonkeruu
3.4 Aineistoanalyysi
3.5 Tutkimusetiikka

4 Tulokset

4.1 Toiminnallisuus soitonopettajien työssä
4.2 Oppijalähtöisyys toiminnallisuuden taustatekijänä
4.3 Soitto-oppilaat musiikillisina toimijoina

5 Päätelmät ja pohdinta

Lähteet

Liitteet

Liite 1. Haastattelurunko

Liite 2. Tietosuojalomake

Tiivistelmä

Tutkimuksessani käsiteltiin soitonopettajien kokemuksia toiminnallisten harjoitteiden sisällyttämisestä heidän opetustyöhönsä ja tarkasteltiin, miten oppijalähtöisyyden, toi- minnallisen oppimisen ja musiikillisen toimijuuden teemat ovat läsnä heidän koke- muksissaan. Tutkimuskysymys oli: Millaisia kokemuksia soitonopettajilla on toimin- nallisuudesta musiikin opetuksessa? Tutkimus tehtiin empiirisenä, laadullisena haastattelututkimuksena. Sitä varten haas- tateltiin kolmea taiteen perusopetuksen piirissä toimivaa soitonopettajaa, jotka käyttä- vät toiminnallisia harjoitteita opetustyössään. Tutkimukseni tuloksissa haastatellut opettajat näyttäytyivät kokonaisvaltaisina opetta- jina, jotka hyödyntävät toiminnallisuutta työssään monipuolisesti. Oppijalähtöinen kasvatusajattelu ja oppilaiden toimijuuden vahvistaminen olivat läsnä sekä konkreetti- sina toimina opettajien kuvailemissa työskentelytavoissa ja -menetelmissä, että toi- mintaa ohjaavina arvoina. Tutkimukseni tulosten perusteella esitän, että soitonopettajien koulutusta Sibelius- Akatemiassa olisi hyvä kehittää konkreettisempaan suuntaan, jotta esimerkiksi toi- minnallisuuden, kokonaisvaltaisuuden ja kehollisuuden kaltaiset arvot eivät jäisi vain käsitteiden tasolle, vaan että ne myös siirtyisivät soittotuntien näkyvään todellisuu- teen ja opettajien käytänteisiin. Näin opettajan koulutus vastaisi paremmin työelämän haasteisiin.