Balladilaulaja, leikaritanssija – Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 27
Balladilaulaja, leikaritanssija – Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen (PDF)

Paino: AM Print Oy, Helsinki
© Maija Karhinen-Ilo & Sibelius-Akatemia
ISBN ISBN 978-952-329-053-2 (painettu versio)
ISBN 978-952-329-054-9 (e-versio)
ISSN: 2242-8054
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
PL 30
00097 Taideyliopisto
www.uniarts.fi/siba/kansanmusiikki
etno.net

Tiivistelmä

Balladilaulaja, leikaritanssija
Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen

Maija Karhinen-Ilo 2016
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia
MuTri-tohtorikoulu, Kansanmusiikin aineryhmä
Taiteellinen tohtorintutkinto

Tässä taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisesa työssä tarkastellaan balladia historiallisena ja elävänä perinteenä monitaiteisen muusikon näkökulmasta. Balladilla tarkoitetaan keskiajan Euroopassa syntynyttä kertovan kansanlaulun lajia ja monitaiteisella muusikolla soittoa, laulua, tanssia sekä draamaa yhdistävää esiintyjää. Esikuvaksi nostetaan keskiajalla kiertäneet monitahoiset muusikot, leikarit.

Työ perustuu ajatukseen tutkivasta muusikosta, joka etsii tietoa, materiaaleja ja inspiraatiota historialliseista lähteistä ja käyttää niitä omassa taiteellisessa työssään. Aineisto pohjautuu erityisesti suomalaisiin balladilähteisiin, mutta mukana on myös kansainvälistä materiaalia. Tutkinnon pääpaino on taiteellisissa tutkintokonserteissa, joita tämä kirjallinen työ käsittelee sekä aineistona ja että tuloksinaja joiden prosesseja se reflektoi.

Historiallistataustaa avataan esittelemään lyhyesti balladeista ja leikareista saatua tietoa.

Kirjallisessa työssä avataan sekä balladikulttuurin taustoja että leikarimuusikkojen roolia keskiajalla ja peilataan kansanmusiikissa yleistä monitaiteista muusikkoutta näiden ammattikuvaan.

Tutkinnon keskeisimmät kysymykset liittyvät balladien esittämiseen. Viidessä tutkinotkonsertissa balladien esittämistä lähestyttiin eri näkökulmista: perinnelähtöisesti ja uudistavasti, sooloesiintyjänä ja ryhmässä tanssien sekä draaman keinoja kokeillen. Konserttiesittelyssä kuvataan työskentelyn prosesseja ja esiin nousseita teemoja, joista omien balladien säveltäminen tutkinnnon loppuvaiheessa nousee vahvasti esille.

Loppupäätelmissä avataan balladien esittämiseen syntyneitä näkökulmia ja balladitanssin kokemuksellisuutta sekä arvioidaan balladin ja leikariuden asemaa nykykulttuurissa.

Avainsanat: balladi, kansanlaulu, laulaminen, esittäminen, leikarit, monitaiteisuus