ILO IRTI KONTRABASSOSTA

Seminaarityö
Opettajan pedagogiset opinnot
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2023

Tiivistelmä

Työ käsittelee kansanmusiikkiin pohjautuen kontrabasson instrumenttiopetuksessa käytettävien kokonaisvaltaisten opetusmenetelmien avaamista tutkimuksellisella otteella. Työssä tarkastellaan, millä tavalla kansanmusiikkiin painottuvan ja tarkemmin ottaen pelimannimusiikkiin liittyvät taiteelliset ja pedagogiset ilmiöt, kuten soittimen hallinta, kehollisuus, tanssilajien poljento sekä kuulonvaraisuus voivat tukea kokonaisvaltaisia oppimisen prosesseja ja kuinka nämä voidaan tuoda osaksi opetusmateriaalia.

Tarkoituksena on siis selvittää, miten olemassa olevien instrumenttioppaiden ja kansanmusiikin pedagogiset tutkielmat sekä kansanmuusikon kehollinen tietotaito voivat tuottaa kontrabasson instrumenttiopetuksen kansanmusiikkipedagogiikkaa.

Menetelmänä on kirjallisuuden sisällönanalyysi, jota on täydennetty oppimateriaaliesimerkeillä taiteellisen tutkimuksen keinoin. Kirjallisuuskatsaus on kuvaileva ja tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa on kirjallisuuskatsaus kolmesta kontrabasson menetelmäoppaasta ja kahdesta pedagogisia ilmiöitä tarkastelevasta kirjallisesta työstä. Toisessa vaiheessa käytetään kirjoittajan omaa tietoutta muusikkona ja kirjallisuusanalyysin havaintojen luomaa synteesiä tuottamalla yhden esimerkin siitä minkälaista kansanmusiikissa käytettävän kontrabasson instrumenttiopetuksen oppimateriaali voisi olla.

Tässä työssä käydyt kolme kontrabasson menetelmäkirjaa luovat yhdessä erittäin kattavan tietopaketin kontrabasson monimuotoisesta sekä tukevat vankkaa teknistä osaamista, ja tämän tutkimuksen perusteella näistä kirjoista löytää apua useisiin teknisiin haasteisiin, mihin opiskelija, muusikko tai pedagogi voi työelämässä kohdata. Kirjallisuusaineisto ei kuitenkaan kata vielä sitä tarvetta, joka kontrabasson instrumenttiopetuksessa on, eli ohjelmiston kartuttaminen. Työ voi toimia jonkinlaisena keskustelun avauksena jatkotutkimukselle, sekä avata sitä, kuinka kontrabasson opetusmateriaali saadaan vastaamaan jatkossa instrumenttiopetuksen vaatimuksiin kansanmusiikissa.

Sisällysluettelo

1 JOHDANTO

2 KÄSITTEELLINEN TAUSTA

2.1 Kansanmusiikin määritelmä
2.2 Kontrabasso kansanmusiikissa
2.3 Kansanmusiikkipedagogiikka
2.4 Kansanmusiikkipedagogiikan suhde keholliseen ajatteluun
2.5 Kuulonvaraisuus osana kansanmusiikkipedagogiikkaa

3 TUTKIMUSASETELMA

3.1 Tutkimustehtävä ja -kysymys
3.2 Metodologiset lähtökohdat ja aineistoanalyysi
3.3 Kirjallisuus ja oma muusikkous aineistona
3.4 Tutkimusetiikka

4 KONTRABASSOKIRJAT JA KANSANMUSIIKIN MENETELMÄOPPAAT KANSANMUUSIKON TYÖKALUNA

4.1 Kontrabassokirjojen ja kansanmusiikin menetelmiä avaavien                tutkielmien sisältö ja analyysi
4.1.1 Panu Pärssinen, Kontrabassokirja: Kontrabasboken
4.1.2 Franz Simandl: New method for the double bass. Book 1
4.1.3 William Curtis: A Modern Method for String Bass
4.1.4 Arto Anttila: Pelimannimusiikkia kontrabassonsoiton opetukseen
4.1.5 Eeva-Lotta Paavola: Jalan alle – Havaintoja pelimannimusiikin svengistä
4.1.6 Yhteenveto

4.2 Kansanmusiikin menetelmäoppaita sekä muita julkaisuja aiheesta

5 OPPIMATERIAALIMALLINNUS RINTALAN HEIKIN POLSKASTA

6 KOHTI TULEVAISUUTTA

LÄHTEET

LIITTEET