Kansanmusiikkia kouluihin – Menetelmäoppaan esittely ja käyttöönotto

Seminaarityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2017

 

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Opetussuunnitelman mukainen musiikinopetus vuosiluokilla 1-6

3 Kansanmusiikin mahdollisuudet musiikkisuhteen luomisessa

3.1 Muuntelurikas kansanmusiikki
3.2 Kansanmusiikki ja myönteisen musiikkisuhteen syntyminen

4 Tutkimusasetelma

4.1 Tutkimusmenetelmä
4.2 Tutkittavat
4.3 Kyselulomakkeen esittely
4.4 Aineiston keruu

5 Kansanmusiikkia kouluihin -menetelmäopas

5.1 Tietopaketti
5.2 Nuotit ja sovitukset
5.3 Äänite
5.4 Mobiilisovellus ja Internet-versio

6 Tutkimustulokset

6.1 Oppaan käyttöönotto
6.2 Eri osioiden käyttö
6.3 Oppaan käytön vaikutukset
6.4 Oppaan tärkeys opettajien näkökulmasta

7 Pohdinta
Lähteet

 

Johdanto

Työ esittelee Kansanmusiikkia kouluihin -menetelmäoppaan, jonka tarkoituksena on tarjota helposti lähestyttävää materiaalia eteläpohjalaisen kansanmusiikin opettamiseen ja opiskeluun. Peruskoulun opetussuunnitelma painottaa luovuuteen ja yhteisöllisyyteen tähtävää musiikin opetusta. Tämän tavoitteen tukemiseksi kansanmusiikilla on suuri potentiaali, jota voitaisiin hyödyntää entistä enemmän.

Kansanmusiikkia kouluihin -menetelmäoppaan ideointi sai kimmokkeen ajatuksesta, että lasten ja nuorten kansanmusiikkitietoutta tulisi laajentaa Etelä-Pohjanmaalla. Alueella oli tuolloin käynnissä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön hallinnoima kansanmusiikin edistämishanke Folklink, jossa työskentelin projektityöntekijänä vuosina 2013–2014. Folklinkia oli edeltänyt vuosina toteutettu 2010–2012 Folkpolis-kansanmusiikkihanke.

Hankkeiden aikana nuorten kansanmusiikin harrastajien rekrytointi suunniteltuihin toimiin oli koettu haasteelliseksi, sillä valmiiksi toimivia nuorten harrastusryhmiä ei kansanmusiikin kentällä juurikaan ollut. Hankkeiden toimesta käynnistetyt kansanmusiikkiryhmät tukivat ajatusta kansanmusiikki-innostuksen levittämisestä, mutta olivat kestoltaan rajallisia ja koskivat vain pientä osaa alueen lapsista ja nuorista. Keskeiseksi kysymykseksi nousikin, kuinka luoda mahdollisuuksia elinvoimaiselle kansanmusiikin harrastamiselle jatkuvuudeltaan turvattujen instituutioiden puitteissa.

Yhtenä jatkuvuuteen tähtäävänä toimena päätettiin laatia erityisesti peruskouluihin suunnattu kansanmusiikin opetusmateriaali, jonka avulla opettaja pystyisi esittelemään eteläpohjalaista kansanmusiikkia mahdollisimman monipuolisesti. Oppaan toteuttamiseen Folklink-hanke sai kumppanikseen Seinäjoen kulttuuripalvelujen alla toimivan lastenkulttuurikeskus Louhimon. Tämä mahdollisti opetusmateriaalin julkaisemisen lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampun menetelmäoppaana sekä takasi saumattoman yhteyden alueen alakouluihin.

Työn tutkimusosiossa selvitetään, miten oppaan käyttöönotto on onnistunut. Missä ja miten opasta on käytetty, kuinka teemakonsertti on vaikuttanut käyttöönottoon, millaisia vaikutuksia oppaan käytöllä on ollut ja kuinka tärkeäksi kyseisen oppaan tai muun vastaavan materiaalin saatavuus koetaan. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sekä kahtena haastatteluna.