Kansanmusiikkipedagogi kontrabasson äärellä – Tutkimus kontrabassopedagogien näkemyksistä alkeisopetukseen

Seminaarityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2017

 

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

1 Johdanto

2 Kontrabasso, kansanmusiikki ja pedagogiikka

2.1 Kontrabasso kansanmusiikissa
2.2 Kontrabasson alkeispedagogiikka
2.3 Kansanmusiikkipedagogiikkaa

3 Tutkimusasetelma

3.1 Tutkimuskysymykset ja menetelmät
3.2 Genreistä
3.3 Haastateltavien valinta
3.4 Haastattelun toteutus

4 Tutkimustulokset

4.1 Haastateltavien esittely
4.2 Tekniikan maailma
4.3 Tyylin opettaminen
4.4 Kuulonvarainen oppiminen, mallioppiminen ja nuotin luku
4.5 Basso on bändisoitin
4.6 Oppimisen seuranta
4.7 Visiot

5 Pohdinta

Lähteet

 

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa millä lailla eri musiikkisuuntauksien estetiikka ja vaatimukset vaikuttavat kontrabassonsoiton alkeisopetuksessa tehtäviin pedagogisiin valintoihin. Käytänteiden ja näkemyksien eroja ja yhteneväisyyksiä vertailtiin kansanmusiikin, klassisen musiikin ja rytmimusiikin välillä.

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastateltavana oli kuusi kontrabassopedagogia, joista kaksi edusti kansanmusiikin opetusta, kaksi klassisen musiikin opetusta ja kaksi rytmimusiikin opetusta. Jokaisella haastateltavalla oli omakohtaista kokemusta kontrabasson alkeisopetuksesta.

Kunkin genren ihanteiden huomattiin vaikuttavan pedagogisiin valintoihin jo alkeista lähtien. Yhteneväisyyksiäkin genrejen välillä löytyi. Kaikilla haastateltavilla oli kiinnostavia ajatuksia ja hyviä perusteluja omille pedagogisille valinnoilleen. Näiden pohjalta pohdittiin myös ehdotuksia kontrabassonsoiton alkeisopetuksen kehittämiseen kansanmusiikin kontekstissa.