Kokonaisvaltainen taiteilijan ammattiin kasvaminen

Seminaarityö
Opettajan pedagogiset työt
Tampereen yliopisto
Kirjallinen työ
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2022

Tiivistelmä

Työssä tutkittiin kokonaisvaltaista taiteilijan ammattiin kasvamista autoetnografisella tutkimusotteella. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisten lähestymiskulmien, joita olivat kehollinen työskentely, yhteisöllisyys, meditaatio, luovan virran harjoitukset ja unityöskentely, kautta kirjoittajan kasvua aikavälillä 2014–2021.

Kirjoittajan kasvu taiteilijan ammattiin, joka oli niin mielen, kehon kuin yhteisöjen tasoilla tapahtunut kokonaisvaltainen prosessi, tapahtui merkittävissä määrin myös muualla kuin taideopetuksessa. Muutosta tapahtui muun muassa hänen maailmankuvassaan, käsityksessä omasta itsestään, tavassa käyttää kehoa ja olla kontaktissa ympäristöön, ja näiden myötä myös taiteellisessa ajattelussa ja toiminnassa. Tarkasteltujen lähestymiskulmien vaikutukset kirjoittajan taiteilijan työssä toimiseen ovat olleet moninaiset

Erilaiset keholliset ja luovan virran menetelmät, meditaatio, yhteisöllisyys ja unityöskentely auttoivat kirjoittajaa pääsemään yli monista tarkasteluvälin alkupään ja keskivälin taiteilijan ammatissa toimimiseen vaikuttaneista henkisistä ja fyysisistä haasteista, saavuttamaan hänen albumiunelmansa ja luomaan hänelle itsellensä merkitykselliseltä tuntuvan tavan toimia taiteilijan ammatissa

Lopuksi kirjoittaja pohti tutkimuksen pohjalta kokonaisvaltaisen lähestymistavan mahdollisuuksia taidekasvatuksessa ja sitä, miksi ja miten huomioida olemisen eri aspekteja, kuten kehollisuutta, mieltä ja yhteisöllisyyttä taiteilijan ammattiin kasvun polulla.

Sisällys

1 Johdanto

2 Tutkimusasetelma

2.1 Tutkimustehtävä
2.2 Tutkimusmenetelmä

3 Lähestymiskulmia taiteilijaksi kasvamisen polulla

3.1 Kehollinen työskentely

3.1.1 Kehollinen työskentely muusikon ammattiin kasvun rinnalla
3.1.2 Miten käsitykseni kehosta ovat muuttuneet?
3.1.3 Miten kehollinen työskentely ja muutokset ajattelussani kehollisuudesta ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi taiteilijaksi olen kasvanut?
3.1.4 Yksi kehollinen prosessi – matka kohti tasapainoisempaa hermoston toimintaa

3.2 Yhteisöllisyys
3.3 Meditaatio
3.4 Luovan virran harjoitukset ja unityöskentely

4 Pohdinta

4.1 Mitä mahdollisuuksia kokonaisvaltainen lähestymistapa voi tarjota taiteiljaksi kasvun polulla?
4.2 Miten opettajana voisi tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti taiteilijan kasvun tiellä?
4.3 Pohdintaa tutkielmaprosessin kulusta

5 Lähteet