Kolmesta kolmeenkymmeneen kosketinsoittajaa – Haastattelututkimus sointuopetuksesta Näppärikurssin harmooniryhmissä

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Näppäripedagogiikka

2.1 Rajatonta ja ajatonta musiikkikasvatusta
2.2 Suuren ryhmän toiminnasta
2.3 Harmooniryhmän työskentelytavoista
2.4 Näppäreiden opetusmateriaalista
2.5 Harmoonin historiaa ja teknisiä ominaisuuksia

3 Näkökulmia ryhmäopetuksesta

4 Tutkimusasetelma

4.1 Tutkimuskysymykset
4.2 Tutkimusmenetelmä

5 Tutkimustulokset

5.1 Sointuopetuksen alkeet kosketinsoitinten yksilö- ja pariopetuksessa
5.2 Oppilaan valmiuksien kartoittaminen ryhmäopetuksessa
5.3 Musisoinnin käynnistäminen harmooniryhmässä
5.4 Heterogeenisen ryhmän opettamisen haasteita ja mahdollisuuksia

6 Pohdinta

6.1 Räätälöityä musisointia
6.2 Käytännön opetushetki
6.3 Yhteistyö musiikkiopiston opettajien kanssa
6.4 Entistä parempaa ryhmäopetusta

Lähteet
Liitteet

 

Tiivistelmä

Seminaarityössä tutkittiin sointujen opettamista Näppärikurssin harmooniryhmissä, joissa osallistujien määrä, ikä ja taitotaso vaihtelevat. Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa neljä kosketinsoitinpedagogia kertoi käyttämistään menetelmistä sointuopetuksessa sekä kokemuksistaan ryhmäopetustilanteissa. Haastateltavat pohtivat ryhmäopetukseen liittyviä haasteita sekä yhtenäisen kuulokuvan merkitystä sointukäännösten valintaan suuressa ja heterogeenisessa harmooniryhmässä.

Tutkimuksen tuloksia ovat:
– Oppilaan taitotaso vaikuttaa merkittävästi siihen, missä vaiheessa opintoja ja miten kolmisointuja ja niiden käännöksiä opetetaan
– Soinnun muodon valitseminen kullekin oppilaalle ryhmässä riippuu oppilaan aiemmasta kokemuksesta
– Harmooniryhmälle on hyvä tehdä jokaisesta kappaleesta muutamia erilaisille taitotasoille soveltuvia malleja säestyksen toteuttamiseen
– Suuressa ryhmässä yhtenäistä kuulokuvaa tärkeämpää on taitojaan vastaava tehtävä ja onnistumisen kokemukset

Haastatteluista saadut vastaukset vahvistivat aiemmin tehtyjä yleisiä ryhmäpedagogisia tutkimustuloksia ja kirjoittajan omiin harmooniryhmän opetuskokemuksiin liittyviä havaintoja. Tulokset antoivat ideoita eritasoisten oppilaiden opettamiseen, minkä perusteella työssä pohdittiin myös Näppärikurssin harmooniryhmän toiminnan ja ohjaamisen kehittämistä.