Monin äänin – Näkökulmia aikuisten harrastajien lauluryhmäopetukseen

Seminaarityö
Opettajan pedagogiset opinnot
Tampereen Yliopisto

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2019

 

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Tutkimusasetelma

2.1 Tutkimustehtävä ja -menetelmäkuvaus
2.2 Haastateltavat

3 Aikuisten ja ikääntyvien harrastajien oppiminen

3.1 Musiikin oppimisesta
3.2 Ikääntyminen ja musiikinoppiminen
3.3 Havaintomotoriikka
3.4 Tarkkaavaisuus ja aistit
3.5 Äänentuottaminen

3.5.1 Äänentuottamisen fysiologiset perusteet
3.5.2 Sävelkorkeuden hahmottamisen ja tuottamisen haasteista
3.5.3 Ikääntymisen vaikutuksista laulamiseen

4 Moniäänisen laulamisen oppimispolku Kodály-säveltapailumenetelmään perustuen

4.1 Stemmatyöskentely
4.2 Rytminen stemmatyöskentely
4.3 Melodinen ja harmoninen stemmatyöskentely
4.4 Kaksi- ja tai useampiääniset laulut

5 Haastattelututkimuksen tulokset

5.1 Virittäytyminen lauluryhmän harjoituksissa – kohti pelotonta laulamista
5.2 Toiminnan ja harjoittamisen tavat moniäänisyyden opettelussa

5.2.1 Missä laulan, mitä kuulen?
5.2.2 Henkilökohtainen ohjaus
5.2.3 Uuden laulun opettelu

5.3 Helposti lähestyttävät moniääniset sovitukset
5.4 Sävelkorkeuksien hahmottamisen haasteet ja sävelpuhtauden harjoittaminen
5.5 Lähestymistapoja yhdessä luomiseen
5.6 Stemmojen improvisoimisen opettamisesta
5.7 Opettajien mietteitä aikuisten opettamisesta

6 Pohdinta

Lähteet

Liitteet

Liite 1: Haastattelukysymykset
Liite 2: Harjoitteet
Liite 3: Nuottiesimerkit
Liite 4: Curwen-käsimerkit

 

 

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa kerättiin musiikinopettajilta kokemustietoa aikuisten harrastajien lauluryhmäopetuksesta ja perehdyttiin kirjallisiin lähteisiin aikuisten ja ikääntyvien oppimisesta, moniäänisen laulun alkeisopetuksesta sekä sävelkorkeuksien hahmottamisen ja tuottamisen haasteista laulaessa.

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Informantteina olivat kuoronjohtaja Sanna Valvanne ja kansalaisopiston musiikinopettaja Eila Hartikainen. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2018.

Tutkimuksessa nousi esille, kuinka tärkeää lauluryhmäopetuksessa on pelottoman, kannustavan ja turvallisen oppimisilmapiirin luominen ja tukeminen. Monipuolisilla ja kokonaisvaltaisilla äänenavauksilla ja lämmittelyillä, joissa on liikettä, mielikuvituksen käyttöä ja vapaata tekemistä mukana, on monia positiivisia vaikutuksia lauluryhmäläisille. Moniäänisyyden alkeiden oppimista voidaan helpottaa muun muassa erilaisilla opetusjärjestelyillä, valmistavilla harjoitteilla ja helposti lähestyttävillä laulusovituksilla.