Oppimateriaalin valmistaminen 11+4-kieliselle kanteleelle – Plektratekniikan ja komppimelodiasoiton tarkastelua

Seminaarityö
Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot

Tampereen yliopisto
Sibelius-Akatemia, Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2012

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Kantele

2.1 11+4-kielinen kantele
2.2 Perinteiset soittotekniikat
2.3 Plektratekniikka
2.4 Komppimelodiasoitto
2.5 Ohjelmisto

3 Aiemmat oppimateriaalit

3.1 Kanteleoppikirjat
3.2 Muuta kansanmusiikki- ja kantelekirjallisuutta

4 Kansanmusiikki- ja kantelepedagogiikka

5 Tutkimuksen toteutus

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät
5.2 Tutkimusmenetelmä
5.3 Tutkimuksen eteneminen

6 Oppimateriaalin valmistaminen

6.1 Kappaleiden valitseminen
6.2 Pedagogiset näkökulmat

6.2.1 Soiton ergonomia
6.2.2 Soittotekniikka

6.3 Nuottikuvan tarkastelu
6.4 Esimerkki tekemästäni oppimateriaalista

7 Oppimateriaalista saatu palaute ja tulosten luotettavuuden tarkastelu

8 Pohdinta

Lähteet
Liitteet

 

Johdanto

Lähtökohtana tutkimukselle oli tekijän valmistama oppimateriaali 11+4-kieliselle kanteleelle. Materiaalin kokoamisen tavoitteena oli tarkastella plektratekniikkaa ja komppimelodiasoittoa sekä etsiä kanteleelle uutta ohjelmistoa. Materiaali koostuu kymmenestä kansanmusiikkikappaleesta ja niihin liittyvistä ohjeistuksista tarkoituksena kannustaa soittajaa tarttumaan uusiin haasteisiin ja sovittamaan itse lisää kappaleita kanteleelle.

Seminaarityö tarkastelee oppimateriaalin syntyä, pedagogisia perusteita sekä valmiin materiaalin käytettävyyttä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tekemisperusteista tutkimusta, jossa tutkija kertoo omia kokemuksiaan prosessista itsereflektion kautta ja pohtii oppimateriaali testanneiden kanteleensoittajien antamaa palautetta. Esimerkkinä oppimateriaalista kuvataan Mollisottiisi, jossa keskeisinä harjoittelun kohteina ovat ylemmät sointuotteet ja vivun käyttö.