Rytmiikan opetus ja menetelmät – Tutkimus koulutuksen tarpeellisuudesta erillisenä oppiaineena kansanmusiikin ammattiopetuksessa

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Rytmiikasta ja sen opettamisesta

2.1 Rytmiikan määritelmä tässä tutkimuksessa
2.2 Rytmiikka oppiaineena taiteen perusopetuksessa

3 Tutkimusasetelma

3.1 Tutkimuskysymykset
3.2 Tutkimusmenetelmä

4 Tutkimustulokset

4.1 Rytmiikkaan liittyvät ongelmat
4.2 Rytmiikan opetuksen tarpeellisuus
4.3 Rytmiikan opetuksen metodit

5 Pohdinta

Lähteet
Liitteet

 

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko rytmiikan opetukselle erillisenä oppiaineena tarvetta kansanmusiikin ammattiopinnoissa, ja mikäli tarvetta on, millaiset opetusmuodot palvelisivat tarkoitusta parhaiten.
Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän opettajaa, jotka edustavat suomalaisen nykykansanmusiikin keskeisiä instrumenttiryhmiä.
Kaikki haastateltavat pitivät rytmiikkaopetusta tarpeellisena lisänä kansanmusiikin ammattiopetuksessa. Jokainen haastateltava kuitenkin arvioi tarpeen eri tavoin, joten yleispäteviä johtopäätöksiä opetuksen tarpeellisuuden asteesta ei voitu vetää. Kehorytmiikkaa ja yhtyeopetusta pidettiin yleisesti hyvinä opetusmuotoina, mutta myös muita ideoita nousi esiin.

Julkaisuvuosi:
2020