Soittajan ja tanssijan dialogi – Pedagogisia näkökulmia sosiaaliseen kansantanssiin ja tanssisoittoon

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Näkökulmia sosiaaliseen kansantanssiin

2.1 Sosiaalinen kansantanssi
2.2 Tanssisoitto
2.3 Dialogisuus tanssin opetuksessa
2.4 Kokemuksellisuus

3 Tutkimusasetelma

3.1 Tutkimustehtävä ja -menetelmä
3.2 Tanssisoittokurssin osallistujat ja kyselyn taustatiedot
3.3 Tanssisoittokurssin kuvaus

4 Tutkimustulokset

4.1 Tanssisoiton haasteet
4.2 Inspiroituminen
4.3 Oppiminen ja tavoitteet
4.4 Kurssin anti

5 Pohdinta

Lähteet
Liitteet

 

Tiivistelmä

Tutkimuksessa käsiteltiin sosiaalista kansantanssia, tutkittiin kansanmusiikin ja kansantanssin dialogisuutta sekä mitä taitoja kansanmusiikin ja kansantanssin vuorovaikutukseen tarvitaan ja mikä tanssisoitossa on inspiroivaa.

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä, jolla kartoitettiin Kokkolan Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan konservatorion musiikinopiskelijoiden kokemuksia tanssisoittokurssin jälkeen: mikä tanssisoitossa oli haastavaa, mitä taitoja tai työkaluja he kokivat tarvitsevansa tanssisoitossa ja mikä tanssisoitossa oli inspiroivinta.

Sosiaalista kansantanssia sekä kansanmusiikin ja kansantanssin dialogisuutta tarkasteltiin eri näkökulmista myös kirjallisuuden avulla. Kyselyn perusteella kaikkein inspiroivimmaksi tanssisoitossa koettiin vuorovaikutus tanssijoiden ja soittajien välillä. Vuorovaikutuksen luomisessa korostui tanssilajitietous ja kokemuksen merkitys niin tanssista kuin tanssisoitostakin.