Kitapurjein tuntemattomaan – Tyylien välillä liikkuva improvisaatio ja laulajan kehitys

Kitapurjein tuntemattomaan (PDF)

© 2017 Sirkka Kosonen
Kustantaja: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Paino: Unigrafia
Kansi: Jan Rosström / Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kannen piirros: Malin Skinnar
Taitto: Timo Väänänen / Maanite
ISBN 978-952-329-094-5 | ISBN 978-952-329-095-2 (PDF)
ISSN 1237-4229 | ISSN 2242-8054
EST 38 | Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 29

Tiivistelmä

Tässä taiteellisen tohtoritutkinnon kirjallisessa työssä tarkastelen improvisaatiotyöskentelyn vaikutusta laulajan kehittymisessä. Kansanlaulajana ja tutkivana taiteilijana minua kiinnostaa improvisoiden syntyvä musiikki. Tätä selvittääkseni valitsin tutkintokonsertteihini viisi keskenään erilaista improvisointiympäristöä: jazz, kansanmusiikki, taidemusiikki, oopperaperformanssi sekä elektroakustinen musiikki. Musiikillisten ja äänenkäytöllisten tekijöiden lisäksi improvisointiini vaikuttivat ulkomusiikillisina tekijöinä kehollinen kosketus, liike, esitysvalo sekä yleisön läsnäolo.

Kuvailen tutkintokonserttieni lisäksi tutkintoon liittyneitä opintojani, jotka ovat olleet merkittävä osa tohtorintutkintoprosessiani. Esittelen joitain kansanomaisia äänenkäyttötapoja ja näkemyksiäni niiden merkityksestä ilmaisuuni. Oman improvisoinnin tutkiminen on mahdollista osallistuvan havainnoinnin ja siihen liittyvän työpäiväkirjan avulla. Työpäiväkirja on oleellinen keino seurata henkilökohtaista kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Loppupäätelmissä tuon esille oivallukseni intuitiivisen työskentelyn merkityksestä. Tämä oli avaintekijä kansanlaulajuuteni kehittymisessä myötäilijästä solistiksi.

avainsanat: intuitio, kansanlaulajuus, kansanmusiikki, monityylisyys, taiteellinen tutkimus, tutkiva taiteilija, vapaa improvisaatio, ääni-improvisaatio