Markkinarenkuttimesta Martin Pauliin – Harmonikka kansanvalistuksen ja populaarimusiikin Suomessa 1850-1900

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 26
Harmonikka kansanvalistuksen ja populaarimusiikin Suomessa 1850-1900 (PDF)

© Markku Lepistö & Sibelius-Akatemia
ISBN 978-952-329-047-1 (painettu versio)
ISBN 978-952-329-048-8 (e-versio)
ISSN: 2242-8054
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
PL 30
00097 Taideyliopisto
www.uniarts.fi/siba/kansanmusiikki
etno.net

Tiivistelmä

Tämä kirjallinen työ on osa musiikin tohtorintutkintoani Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Taiteellisen työni aiheena oli sekä historiallisen populaarimusiikin esittäminen että uuden harmonikkamusiikin säveltäminen vaihtoäänisille diatonisille pikkuharmonikoille. Kirjallisessa työssäni olen selvittänyt harmonikan varhaishistoriaa Suomen suuriruhtinaskunnassa 1800-luvun jälkipuoliskolla.

Tohtorintutkinnon taiteellisen kokonaisuuden muodostivat konsertit Salongista tupaan (2011), New Melodeon Melodies (2013), Organetto Solo (2014), Palkein ja kielin – ääniä maisemassa (2014) ja Organetto & Organo (2016).

Taiteellisessa työssäni päämääränä yksirivisen harmonikan kohdalla oli tuoda esiin sekä historiallista,
1800-luvulla harmonikalla esitettyä populaarimusiikkia että säveltää sille uutta nykykansanmusiikkia.
Isompien 2,5- ja 3-rivisten vaihtoäänisten harmonikkojen kohdalla päämääränäni oli säveltää ennen kaikkea uutta musiikkia ja samalla kehittää ja monipuolistaa omaa sävelkieltä ja ilmaisukeinoja. Osa sävellystyöstäni lähti selkeästi vaihtoäänisten harmonikkojen soittimellisuudesta, mutta toisaalta pidin tärkeänä luoda musiikkia, joka ylittäisi soitin- ja genrerajat.

Kirjallisessa työssäni olen tarkastellut erityisesti harmonikan varhaisia myyntikanavia, harmonikkaa
soittaneita varhaisia esiintyjiä sekä soittimen arvostukseen liittyviä seikkoja. Avainlähdeaineistona toimi Kansalliskirjaston ylläpitämä digitaalinen sanomalehtikirjasto, jonka kautta oli mahdollista koota monipuolisesti yhteen tietoja mm. soitinkauppiaista, soitinkorjaajista ja harmonikan rakentajista. Yhtenä tämän kirjallisen työn aiheena oli myös harmonikasta käytävä keskustelu keskellä kansanvalistuksen aikakautta. Avainhenkilönä tässä työssä oli saksalais-tanskalais-suomalainen harmonikkataiteilija Martin Paul (1843–1893), joka loi Suomessa vuosina 1879–1893 merkittävän uran sekä esiintyvänä taiteilijana että harmonikansoiton opettajana.

Avainsanat: vaihtoääniset harmonikat, 1800-luvun populaarimusiikki, nykykansanmusiikki, Martin Paul, harmonikan historia, kansanvalistus.