Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta

Tekijä: 
Kristiina Ilmonen
Julkaisuvuosi: 
2014

Tiivistelmä

Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta

Kristiina Ilmonen 2014
Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia.
MuTri-tohtorikoulu. Kansanmusiikin aineryhmä.
Taiteellinen tohtorintutkinto
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 23

Tämä kirjallinen työ on osa taiteellista musiikin tohtorin tutkintoani Sibelius-Akatemiassa. Tutkintoni koostui erilaisten opintojen lisäksi viidestä konsertista sekä soitinkehitysprojektista. Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta viittaa paimenmusiikkiin, joka oli tutkintoni keskeinen aineisto ja inspiraation lähteeni. Sävelsin ja esitin viidessä konsertissa uutta musiikkia kansanomaisille puhaltimille, jotka ovat olleet paimenten pääasiallisia soittimia. Konserteissa soivat muiden muassa mäntyhuilu, erilaiset pitkähuilut, puusarvet, luikut ja lirut. Käytin musiikissa myös lyömäsoittimia ja omaa ääntäni.

Tavoitteeni tässä tutkintoprojektissa on ollut altistaa itseni paimenmusiikille mahdollisimman monin eri tavoin: kuuntelemalla, soittamalla, arkistoihin ja aikalaisteksteihin tutustumalla, soittimia tutkimalla, paimenmusiikkia nuotintamalla ja sitä opettamalla. Olen perehtynyt paimenmusiikin muunteluelementteihin ja sävelmien historiallisiin tyylipiirteisiin. Enemmän kuin paimenmusiikin elvyttäminen tai paimensoittimien tutkiminen minua on kuitenkin kiinnostanut paimensoittajana oleminen, sikäli kuin se liittyy muusikon suhteeseen soittimeensa, musiikkiin ja itseensä. Olen halunnut nähdä, millaista musiikkia tämä prosessi minussa tuottaa.

Muita keskeisiä tutkintoni aihepiirejä ovat olleet muuntelu ja improvisaatio, ilmaisu ja läsnäolo, yksinsoitto sekä itseni haastaminen muusikkona. Tutkintoon kuului myös soitinkehityshanke Museosoittimesta työvälineeksi, jossa yhdessä soitinrakentajan kanssa kehitimme uudenlaisen mäntyhuilumallin.

Olen tutkinnon myötä muuttunut muusikkona. Muinaissuomalaisesta, arkaaisesta musiikista on tullut entistä rakkaampaa ja läheisempää. Paimenmusiikkiin sukeltaminen avasi minulle uusia väyliä improvisaatioon, muusikkouteen ja ilmaisuun. Tässä kirjallisessa työssä esittelen jatkotutkintoni keskeisiä teemoja ja taiteellisen tutkimuksen menetelmiäni. Dokumentoin tutkinnon tekemisen vaiheita, kerron oivalluksistani ja arvioin paimenmusiikin ja koko prosessin vaikutuksia omaan muusikkouteeni.

Avainsanat: paimenmusiikki, paimensoittimet, vanhakantaiset puhaltimet, improvisaatio, muuntelu, kansanmusiikki, taiteellinen tutkimus

 

Sisällys

Tiivistelmä

Johdanto
1 Alkusanat
2 Jatkotutkinnon tausta ja tavoitteet
3 Keskeiset taiteelliset tutkimuskohteet
4 Kirjallisen työn tavoite ja rakenne

Konsertit
5 Ensimmäinen konsertti: Paimenen sävel
6 Toinen konsertti: Yläsävel
7 Kolmas konsertti: Laitumella
8 Neljäs konsertti: Villit pillit
9 Viides konsertti: Paimenet baanalla

Tulppakanavahuilun kehitysprojekti
10 Museosoittimesta työvälineeksi
11 Tulppakanavahuiluja Suomessa ja muualla
12 Uuden mäntyhuilun rakennusvaiheet
13 Mäntyhuilun soinnin avaimet
14 Prototyyppien testaus
15 Soitinkehitysprojektin yhteenveto

Lopuksi
16 Yhteenveto
17 Jälkisanat
18 Lähteet
19 Liitteet