RESONANCE – (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration

RESONANCE – (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration (PDF)

This written artistic doctoral thesis connects with a multi-media exposition, which can be viewed by following the link below.
https://www.researchcatalogue.net/view/568007/568008

Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki
Arts Study Programme
MuTri Doctoral School, Folk Music Department
Doctor of Music Degree
2021

ISBN 978-952-329-230-7 (printed) ISSN 1237-4229 / ISSN 2242-8054
ISBN 978-952-329-231-4 (PDF) ISSN 2489-7981 / ISSN 2489-8163
EST 57 / Sibelius Academy Folk Music Publications 36
https://www.uniarts.fi/en/units/global-music-department/

Abstract

This artistic doctoral research examines how the third space emerging from intercultural dialogue and transcultural collaboration can be a catalyst for new musical discoveries, intercultural humility, and the (re)forming of artistic identities. The body of this project is centred around three doctoral concerts, a CD/LP recording, and a documentary film, which took place between 2016 and 2021. In addition, I draw on the embodied experience of a five-year period I spent living and collaborating with musicians and dancers in Tanzania and Zambia prior to the doctoral project.

As a double bass player, multi-instrumentalist, and composer, I place myself in a series of different musical and multi-arts contexts, engaging in dialogue with musicians, dancers, and visual artists from Brazil, Colombia, Estonia, Finland, France, Madagascar, Mexico, Poland, Sápmi, Tanzania, the UK, and Zambia. Various solo, duo, and ensemble settings act as case studies to examine how this process takes place, the new knowledge gained from the collaborations and their resulting artistic outcomes, and the effects of intercultural dialogue, collaboration, and co-creation on my own artistic identity. The instruments and forms of artistic expression used by my collaborators include the Brazilian berimbau, Chinese guzheng, dance, live electronics, experimental instrument making, Finnish Saarijärvi kantele, Sámi joik, vocals, percussion, live visuals, image manipulation, animation, photography, and film.

The key concepts that I investigate in this research are: artistic identity, global citizenship, hybridity, interculturalism, intercultural humility, liminality, third space theory, and resonance, the latter being viewed both as a physical phenomenon and as an approach to thinking about the ways in which we connect with the world around us. This research contributes to new knowledge and understandings in the areas of artistic identity formation, intercultural collaboration, and interculturalism in music education through the interweaving of artistic processes, audio, video, photographs, artistic outcomes, and text. Findings emerge in terms of new musical discoveries that surface from the dynamic third space created through transcultural collaboration; the expanding and deepening of musicianship through intercultural dialogue and collaboration; the interconnected nature of interculturalism in music and its reliance on openness, empathy, dialogue, and constant negotiation with sonic material, people, and place; and the crucial role of fluidity and resonance in forming a personal artistic identity.

Further research outcomes include new techniques and the expansion of the sonic palette of the double bass, enabled by developing custom-made attachments, preparations, and electronic manipulation. The complete scope of this doctoral project includes four artistic components (three concerts and a recording), a documentary film, and an artistic doctoral thesis comprising two peer-reviewed articles and an integrative chapter, all housed within the main multi-media exposition, Resonance: (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration.

Tiivistelmä

Tarkastelen taiteellisessa jatkotutkinnossani, miten interkulttuurisesta vuoropuhelusta ja kulttuurien rajat ylittävästä kollaboraatiosta syntyvä kolmas tila voi toimia katalysaattorina uusille musiikillisille havainnoille, keksinnöille ja ideoille, lisätä ymmärrystä ja kunnioitusta kulttuurien välille sekä rakentaa ja uudistaa taiteilijaidentiteettiä. Tutkimusprojektin keskeisen sisällön muodostavat taiteelliset osiot eli kolme tohtorikonserttia ja CD-/LP-levy sekä dokumenttielokuva, jotka on toteutettu vuosien 2016 ja 2021 välillä. Ammennan tutkimukseen myös Tansaniassa ja Sambiassa aiemmin viettämäni viisivuotiskauden tuottamasta kehollisesta kokemuksesta: elin arkea ja tein yhteistyötä paikallisten muusikkojen ja tanssijoiden kanssa.

Tohtoriprojektin taiteellisissa osioissa sijoitan itseni kontrabasistina, multi-instrumentalistina ja säveltäjänä erilaisiin musiikillisiin ja monitaiteisiin konteksteihin ja dialogiin muusikkojen, tanssijoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneinani teoksissa on ollut taiteilijoita Brasiliasta, Britanniasta, Kolumbiasta, Madagaskarilta, Meksikosta, Puolasta, Ranskasta, Saamenmaalta, Sambiasta, Suomesta, Tansaniasta ja Virosta. Heidän instrumentteihinsa ja ilmaisumuotoihinsa lukeutuvat esimerkiksi brasilialainen berimbau, kiinalainen guzheng, tanssi, live-elektroniikka, kokeellinen soitinrakennus, suomalainen Saarijärven kantele, saamelainen joiku, äänitaide, perkussiot, mediataide, animaatio, valokuva ja elokuva. Erilaiset soolo-, duo- ja ensembleteokset toimivat tapaustutkimuksina, joiden avulla tarkastelen itse yhteistyöprosessia, kollaboraatioista ja niiden taiteellisista tuloksista syntynyttä uutta tietämystä sekä interkulttuurisen vuoropuhelun, kollaboraation ja yhteistekijyyden vaikutuksia omaan identiteettiini taiteilijana.

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat taiteilijaidentiteetti, maailmankansalaisuus, hybriditeetti, interkulturalismi, (inter)kulttuurinen nöyryys, liminaliteetti, kolmannen tilan teoria sekä resonanssi, jota tarkastelen sekä fyysisenä ilmiönä että näkökulmana tapoihin, joilla olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. Tutkimus lisää ymmärrystä ja tietämystä taiteilijaidentiteetin muodostumisesta, kulttuurienvälisestä kollaboraatiosta ja interkulttuurisesta musiikkikasvatuksesta nivomalla yhteen taiteellisia prosesseja, audio- ja videosisältöjä, valokuvia, taiteellisen työn tuloksia ja tekstiä. Tutkimuksen tuloksena on uusia musiikillisia havaintoja, jotka ovat syntyneet kulttuuriset rajat ylittävän yhteistyön luomassa kolmannessa tilassa. Tutkimus tuottaa myös tietoa muusikkouden laajenemisesta ja syvenemisestä kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja kollaboraation avulla sekä joustavuuden ja resonanssin ratkaisevan tärkeästä roolista taiteilijan identiteetin rakentumisessa. Tutkimus osoittaa, että monikytkentäinen interkulttuurisuus musiikissa nojaa avoimuuteen, empatiaan, vuoropuheluun ja jatkuvaan neuvonpitoon äänimateriaalin, ihmisten ja paikan kanssa. Tutkimus tuotti myös kontrabassolle uusia soittotekniikoita ja laajensi soittimen äänellistä ilmaisua kehittämilläni kustomoiduilla lisäosilla, preparoinneilla ja elektronisella manipulaatiolla. Kokonaisuudessaan tohtorintutkintoprojektini sisältää neljä taiteellista osaa (kolme konserttia ja yhden äänitteen), dokumenttielokuvan ja tutkielman. Artikkelimuotoinen tutkielma sisältää kaksi vertaisarvioitua artikkelia ja yhteenvedon, jotka on julkaistu Research Cataloguessa ekspositiona otsikolla Resonance: (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration.