Vetelin viulimestarit – Raportti ja tulokset nuottikirjan teosta

Seminaarityö
Opettajan pedagogiset opinnot
Tampereen yliopisto

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä
Syksy 2013

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Kirjaprosessin tavoitteet

2.1 Prosessin päätavoite
2.2 Muita tavoitteita
2.3 Kohderyhmä
2.4 Aineistot

3 Työstö

3.1 Lähtökohdat ja valmistelu

3.1.1 Rahoituksen hakeminen ja keskustelut asiantuntijoiden kanssa
3.1.2 Toteutuksen suunnittelu kohderyhmälle sopivaksi
3.1.3 Yhteydenotot arkistoihin ja aineiston kartoitus
3.1.4 Vastaaviin ja seudun historiaa käsitteleviin julkaisuihin tutustuminen
3.1.5 Pelimannien elossa olevien sukulaisten kartoitus
3.1.6 Konsertin suunnittelu

3.2 Toteutus

3.2.1 Aineiston kartoitus ja kerääminen
3.2.2 Haastattelut
3.2.3. Nuottikirjat
3.2.4 Muu kirjallisuus
3.2.5 Aineiston rajaaminen
3.2.6 Nuottien kirjoitus
3.2.7 Tyylianalyysi
3.2.8 Ulkoasu
3.2.9 CD-levyn koostaminen
3.2.10 Julkaisukonsertti

3.3 Kirjan tarkistus ja testaus

4 Kirjallisuus ja käsitteet

4.1 Kirjallisuus
4.2 Käsitteet

5 Tulokset ja arvio kirjasta

5.1 Päätavoite
5.2 Muut tavoitteet
5.4 Materiaalin karsinta
5.5 Lopullinen ulkoasu
5.6 Asiasisältö
5.7 Arvio pedagogiselta kannalta
5.8 Kohderyhmä
5.9 Valmis äänite

6 Pohdinta
Lähteet

 

Johdanto

Toimitin kevään ja alkukesän 2011 aikana nuottikirjan ja viulunsoitonoppaan ”Vetelin viulumestarit” (KIJ72), joka julkaistiin Kaustisen Kansanmusiikkifestivaaleilla 13. heinäkuuta 2011. Tässä työssä käsittelen kirjan tekoprosessia suunnittelusta toteutukseen ja valotan projektin pedagogisia perusteita. Pohdin myös työn tavoitteita sekä tuloksia ja mietin, onko seikkoja, jotka tulisi tulevaisuudessa tehdä toisin vastaavanlaisissa projekteissa.

”Vetelin viulumestarit” -kirjassa kartoitin Vetelin viuluperinnettä varhaisimmista maininnoista 1700-luvulta aina 1970-luvulle saakka. Ääninauhalle tallennettua materiaalia veteliläisestä viuluperinteestä on saatavilla 1940-luvulta eteenpäin ja kirjan pääpaino on näiden äänitteiden nuotinnuksessa ja niiden analysoinnissa. ”Vetelin viulumestarit” ei kuitenkaan ole pelkkä nuottikirja, vaan myös pedagoginen opas Perhonjokilaakson perinteiseen viulunsoittotyyliin. Kirja jakautuu neljään osaan: Ensimmäisessä perustelen tekemiäni valintoja esimerkiksi nuotinnusten tarkkuuden tai sointumerkintöjen suhteen ja opastan kirjan käyttöön. Toisessa käyn läpi alueen tyyliä ja opastan siihen teksti-, nuotti- ja ääniesimerkein. Kolmas osio sisältää nuotinnukset, pelimannien pienoiselämänkerrat ja jokaisesta pelimannista erillisen tyylianalyysin. Neljäs käsittelee veteliläisen pelimanniviulismin historiaa ensimmäisistä maininnoista tähän päivään. Lisäksi koostin alkuperäisistä nauhoista kirjaan CD-levyn liitteeksi tukemaan käyttäjän tyylin omaksumista.

Tässä pedagogisessa työssä tutkin toisaalta kokemuksiani kirjan tekemisestä ja toteutustavoista, toisaalta kirjan toimivuutta pedagogisena välineenä käyttäjälle. Mietin, mitkä olivat tavoitteita kirjalleni ja miten onnistuin niissä. Tätä kirjoittaessa olen aloittamassa teokselle jatko-osaa, ja toteutustapojen jäsentäminen ja harkinta varmasti helpottaa työskentelyäni sen parissa.