Lähestymistapoja karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen

Seminaarityö
Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot

Tampereen yliopisto
Sibelius-Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2012

Tekijä: Salla Pesonen
Työn nimi: Lähestymistapoja karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen
Oppiaine: Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot
Työn laji: Seminaarityö
Aika: Kevät 2012
Sivumäärä: 36

 

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Tutkimusasetelma

2.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimustehtävä
2.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne
2.3 Elämänkerta tutkimusaineistona

3 Kadonneen musiikin kirjalliset jäljet

3.1 Kanteleen historian käännekohtia
3.2 Pitkäänsoiton estetiikka
3.3 Improvisaatio

4 Oma opinpolku

5 Lähestymistapoja karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen

5.1 Yleistä
5.2 Mielikuvitus
5.3 Kuuntelemisen taito
5.4 Soittaminen
5.5 Musisoiva tutkiminen
5.6 Keho ja kehollinen oppiminen

6 Pohdinta

Lähteet

 

Johdanto

Tutkimuksessa perehdyttiin karjalaiseen kanteleimprovisaatioon eli maamme vanhinta musiikkikerrostumaa edustavaan kanteleensoittotyyliin. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tätä kadonnutta musiikkityyliä voitaisiin opettaa.

Tutkimus jakautui kolmeen vaiheeseen. Näistä ensimmäisessä tuotettiin omaelämänkerrallista tutkimusaineistoa ja toisessa vaiheessa hahmoteltiin kirjallisuuden avulla aihepiirin sijoittumista laajempaan kontekstiin. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa etsittiin omaelämänkerrallista aineistoa ja hermeneuttista metodia hyödyntämällä erilaisia lähestymistapoja karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen.

Tutkimusprosessin edetessä saatiin selville karjalaisen kanteleimprovisaation opettamisen ja oppimisen viisiosainen malli. Tutkimusongelmien ratketessa tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin takaisin lähtöpisteeseen. Kadonneeksi mielletty musiikki ei ollutkaan kadonnutta.

Tutkimuksesta muodostui lopulta monimuotoinen kokonaisuus, jonka avulla pystyttiin osoittamaan kansanmusiikkipedagogiikkaan, karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen sekä muusikoksi kasvamisen prosessiin liittyviä arvokkaita ja merkityksellisiä näkemyksiä.